اگر توزیع شناسنامه‌های برقی تا ۲ ماه دیگر آغاز نشود قرارداد کارمندان این اداره تمدید نخواهد شد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
کارمنذان توزیع شناسنامه‌های برقی | طلوع نیوز

همایون محتاط رئیس اداره‌ی شناسنامه‌های برقی می‌گوید که هنوز علت توزیع نشدن این شناسنامه‌ها مشخص نیست و اگر تا دو ماه دیگر توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز نشود، قرارداد تمامی کارمندان دفاتر مرکزی این اداره به شمول خودش تمدید نخواهد شد.

وی می‌افزاید که تمامی آماده‌گی‌ها برای توزیع شناسنامه‌های برقی گرفته شده‌اند اما تاکنون علت اصلی توقف کار آنان مشخص نیست و انان از ۲۹۶ کارمند دفتر مرکزی این شناسنامهها ۱۸۸ تن آنان را به علت قطع بودجه کمک کنندهگان خارجی اخراج کردهاند.

ادارهی توزیع شناسنامههای برقی یکهزار و ۸۳ کارمند دارد که ۲۹۶ تن آنان در دفترهای مرکزی بخشهای مالی، اداری، منابع بشری و دیگر بخشها کار میکردند.

رئیس اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی گفت: "تاکنون علت اینکه آیا فشار داخلی و یا خارجی در توزیع نشدن تذکره‌ها وجود دارد یا نه من چیزی گفته نمی‌توانم؛ اما ما تمامی آماده‌گی‌های خود را در بخش توزیع تذکره‌های الکترونیکی داریم و از تمامی موضوع ها دولت را در جریان گذاشته‌ایم".

منابع در اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی می‌گویند که تاکنون بارها مکتوب‌های زیادی به ریاست جمهوری درباره‌ی علت تأخیر در کار توزیع شناسنامه‌های برقی فرستاده شده است اما ریاست جمهوری علت این کار را واضح نساخته است.

ادارهی توزیع شناسنامههای برقی یک‌هزار و ۸۳ کارمند دارد که ۲۹۳ تن آنان معاشهای بیشتری داشتند و معاش آنان نزدیک به ۲ سال از سوی نهاد توسعهی جهانی ایالات متحده امریکا و دیگر کمک کنندهگان اروپایی پرداخته میشد و ۱۸۰ تن آنان در دفاتر مرکزی این اداره منتظر آغاز رسمی کارهایشان هستند.

این اداره ۷۸۷ کارمند ساحهای دارد که معاشهای آنان از سوی وزارت مالیه پرداخته میشود.

میر احمد جوینده فعال جامعه مدنی میگوید: "به اطمینان میگویم تا زمانی که تذکرههای الکترونیکی برای مردم داده نشود نه انتخابات شفاف داشته باشیم و نه هم اعتماد مردم را به روند انتخابات جلب کرده میتوانیم ما از حکومت میخواهم که هرچه زودتر به این وضعیت پایان دهد."

اعضای مجلس نمایندهگان نیز توزیع شناسنامههای برقی را در روند برگذاری انتخابات بسیار اثرگذار میدانند و از متوقف شدن کار آن ابراز نگرانی میکنند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده‌گان اظهارداشت: "روز شنبه ما این موضوع را در آجندای کار خود داده‌ایم و وزیر امور داخله را به مجلس دعوت کرده‌ایم تا در این باره برای خانه‌ی ملت دلیل‌هایش را ارائه کند."

فوزیه کوفی نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس می‌گوید: "روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را به گروگان گرفته‌اند و باید هرچه زودتر به این نگرانی‌ها رسیده‌گی شود و با سرنوشت مردم بازی نشود."

با آنکه قرار بود نخستین شناسنامه برقی سال گذشته برای رئیس جمهور پیشین داده شود این کار انجام نشد و اکنون گفته می‌شود نهاد توسعه‌ای جهانی ایالات متحده امریکا بخش بزرگی از کمک‌هایش را به این اداره قطع کرده است و اتحادیه‌ی اروپا نیز تا ۶۲ درصد کمکهایش را به این اداره کاهش داده است.