NA
تاریخ دستیابی
1851روز در قدرت
1851
مدت زمان لازم برای دستیابی
ایجاد ۱۰ شرکت ساختمانی توانا برای پیاده سازی و اجرای پروژه های زیربنایی
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
پنجشنبه, ۲۲ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
منبع: NEEDS TO BE FOUND
پس زمینه ی تعهدات
برای باز سازی و انکشاف زیربنا های افغانستان یک سرمایه گزاری بینادی برای افغانستان می باشد. برخی از سرک ها، مکاتب، شفاخانه ها، ساختمان های حکومتی، پُل ها و کانال های آب در بخش های مختلف افغانستان در ۱۴ سال گذشته به کمک جامعۀ جهانی ساخته شده است. هردو حکومت افغانستان و سازمان های کمک کننده و جامعه های محلی نگرانی شان را در مورد شفافیت در روند خریداری، کیفیت ساختاری، و ظرفیت تخنیکی شرکت های قراردادی در راستای راه اندازی این پروژه ها، ابراز می کنند. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده نمود تا ۱۰ شرکت توانای ساختمانی را انکشاف دهد تا پروژه های زیربنایی افغانستان را به صورت موثر توسعه دهند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تائید و انکشاف پالیسی ها و پروسیجر ها برای تاسیس شرکت های ساختمانی
  • ۲.. ایجاد ۱۰ شرکت ساختمانی
  • ۳.. پروژه های تمویل شده توسط حکومت به شرکت های ساختمانی ایجاد شده داده شده و انکشاف داده شدند

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.