بازجویی خلبان افغان بهر شکایت از نارسایی ها در بخش خلبانی
صلح و امنیت
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
عبدالرحمان رحماني | طلوع نیوز

یک خلبان نیروهای ویژه هوایی که ازبرخی نارسایی ها وکمبود ها دربخش غذا وخوابگاه خلبان درصفحه فیس بوکش انتقاد کرده است، اکنون برای بازجویی به بخش بررسی های جنایی نیروها هوایی معرفی کرده است.

عبدالرحمان رحماني خلبان نیروهای ویژه هوایی که دربیشترعملیات های دشوارنظامی حضورداشته است اکنون وظیفه اش به حالت تعلیق درآورده شده است وخودش زیربازجویی قراردارد.

بربنیاد نامه یی که به طلوع نیوز رسیده است فرمانده نیروهای هوایی این خلبان را برای بازجویی به بخش بررسی های جنایی نیروها هوایی معرفی کرده است و این خلبان از چند روز بدینسو زیر بازجویی است.

عبدالقیوم سجادی عضوی مجلس نماینده گان گفته است که :" دیده شده است که دربرخی ازحالات فرماندهان حقوق قانونی نظامیان را تامین نمی کنند واین منصفانه نیست به جای اینکه به مشکلات نظامیان رسیده گی شود و آنان را برای بازجویی روان کنیم. اگرحکومت می خواهد که اصلاحات اراده شود باید از چنین انتقاد ها استقبال کند."

سخی مشوانی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان گفته است که :" فرماندهان نمی خواهند خیانت های را که در بخش تامین حقوق افسران انجام داده اند افشا شوند وازهمین خاطراست که با چیین تهدیدها افسران را می ترسانند که درآینده چنین کاری نکنند."

نبود ظرفیت ها دربخش هوایی یکی ازچالش های جدی گفته شده است.

عبدالرحمان رحمانی عضوی مجلس نماینده گان گفته است که :" کادر ها باید حمایت شوند نه اینکه آنان برای دادخواهی حقوق شان سر زنش شوند."

وزارت دفاع ملی هم معرفی وی را به بخش بررسی های جنایی نیروها هوایی تایید می کند.

دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت است که :" این خلبان ما جوان است باید کمی برای وب مشوره داده شود و از او پرسان شود که چی مشکل دارد ما خدانخواسته وی را به زندان روان نمی کنیم."

نارسایی دربخش غذا ومحل بود وباش خلبانان ازموضوعات استند که پیش ازاین نیزازسوی خلبان مطرح شده اند، اما ظاهرأ دیده می شود که تاکنون به مشکلات خلبانان رسیده گی نشده است.