بسیاری از نمره‌‎های توضیع شده به آموزگاران غضب شده اند
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
ٔ‍ٔٔٔپارلمان | طلوع نیوز

نماینده‌گان مجلس روز چهارشنبه گفته اند که بسیاری از هشتاد هزارنمره زمین توضیع شده به آموزگاران، ازسوی زورمندان غصب شده است.

درحالی که وزیرمعارف می گوید که تا کنون بیش از هشتاد هزار نمره زمین به آموزگاران مکتب ها در سراسرکشور توزیع شده است، اما به گفته نمایندهگان مجلس بسیاری از این زمین ها ازسوی زورمندان غصب شده اند.

ازسوی دیگر هرچند یک هفته به آغاز آزمون چهارنیم ماه دانش آموزان مکتب ها مانده است، اما اعتصاب آموزگاران همچنان ادامه دارد.

پس از روزها تحصن بسیاری از آموزگاران مکتب ها در باره بلند رفتن معاش و توزیع زمین برای آنان، سرانجام پای وزیران معارف، مالیه و رئیس اداره اراضی را به مجلس نماینده گان کشاند.

وزیرمعارف از توزیع زمین به ده ها هزار آموزگاران سخن می زند.

اسدالله حنیف بلخی وزی معارف گفته است که:" از چند سال بدینسو بیش ازهشتاد هزارنمره زمین به آموزگاران توضیع شده است که این روند ادامه دارد."

اما بسیاری از نمایندهگان می گویند که بسیاری از زمین ها و خانه های داده شده به آموزگاران ازسوی غاصبان وزورمندان غصب شده اند و یا هم این زمین ها در تبه ها ودامنه کوه ها قراردارند که زندهگی دراین بخش ها ناممکن است.

سید اکرام عضوی مجلس نمایندهگان گفته است:"در ولایت ننگرهار زمین های که به آموزگاران توزیع شده اند بسیاری از این زمین ها ازسوی زورمندان غصب شده اند ."

فوزیه کوفی عضوی مجلس نمایندهگان گفته است که :" شهرک های که برای آموزگاران درنظرگرفته شده بودند از این شهرک ها کمیسیون ها ویا اداره های که مسوولیت توزیع آنها داشتند خود آنها بیشتر سود بردند."

عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندهگان گفته است که:"در بعضی جا ها زمین های کوه ها برای آموزگاران توزیع شده اند که اصلأ در آن جا ها امکان زندهگی نیست."
درهمین حال حال رئیس ادارۀ اراضی افغانستان هم غصب زمین های آموزگاران را تایید می کند.

احمد جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی افغانستان گفته است که :"۵۶ جریب زمین را که ما برای آموزگاران اختصاص داده بودیم بخشی از این زمین ها ازسوی افراد فرصت طلب غصب شده اند."

درحالی که تا تنها یک هفته به آغاز آزمون چهارنیم ماه دانش آموزان مکتب ها مانده است، اما تاکنون آموزگاران از تحصن دست نکشیده اند.

شمش الله حقانی آموزگار گفته است که :" تازمانی که به خواست ها رسیدهگی نشود ما به تحصن خود ادامه می دهیم."

اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف گفته است که :"من از آموزگاران محترم می خواهم که دست از تحصن بردارند امتحان چهارنیم ماه نزدیک است حکومت به خواست هایشان رسیدهگی می کند، اما رسیدهگی به این خواست ها کمی زمان گیراست."

بسیاری از آموزگاران در پایتخت و ولایت ها از بهر آن چه که وعده خلافی های رئیس جمهور دربارۀ توزیع زمین وبلند رفتن معاش آموزگران گفته می شود، آموزش دهی به دانش آموزان را تحریم کرده اند.