تأکید اشرف غنی احمدزی برتأمین امنیت و تقویت کشاورزی
توسعهی اقتصاد اجتماعی
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
اشرف غنی در هلمند | طلوع نیوز


نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده داکتر اشرف غنی احمدزی در میان هوادارانش در ولایت هلمند سخن میزد گفته است که تأمین امنیت و تقویت کشاورزی در اولویت های کاری وی قرار دارند. وی همچنان تأکید کرده است که با تبعیض و فقر نیز مبارزه خواهد کرد.

این نامزد از هوادارانش در ورزشگاه هلمند خواست تا به گونۀ گسترده در انتخابات بهار آینده سهم بگیرند.

اشرف غنی احمد زی گفت:«من نمی خواهم تنها بالای صلح صحبت کنم، بل می خواهم بگویم وسیله اش چیست وسیله اش بزرگان قومی است ، من می خواهم هر نوع قربانی برای صلح بدهم به شرطیکه صلح پایدار باشد.»

مبارزه با تبعیض و ایجاد برابری میان شهروندان کشور نیز از وعده های اشرف غنی احمد زی در این گرد همایی است که به هوادانش می سپارد.

آقای احمدزی می افزاید:«باشنده گان هلمند بسیار قربانی داده اند بسیار شهیدان داده اند مسوولیت اول ما و شما این است که از خانواده های شهیدان و وارثین آنها مواظبت کنیم و وظیفه دوم ما این است که خون ریزی را بند کنیم ، خون ریزی را بند کنیم ، خون ریزی را بند کنیم.»

در همین حال شماری از شرکت کننده گان این گردهمائی میگویند به کسی رای می دهند که افغانستان را از نا به سامانی های کنونی نجات دهد.

یک باشنده هلمند گفت:« ما اینجا گرد هم امده ایم صلح ملی میخواهیم.»

باشنده دیگر:«ما که اینجا امدیم خواست شخصی ما نیست بل خواست تمامی هلمندی ها است و این هم صلح ، امنیت و کاریابی است.»

از سوی هم، شماری از زنان این ولایت که برای حمایت از اشرف غنی احمد زی گرد آمده بودند بر تامین حقوق آنها نیز برنامه جدی داشته باشد.