سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس برنامۀ همبستگی شهری
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی در بیانیۀ خود وعده داد تا برنامۀ انکشاف شهری را آغاز کند که از طریق برنامۀ همبستگی شهری انجام خواهد شد: "همزمان با رشد شهرها، خلا میان مردم و شهرداری نیز زیاد می شود، بنا بر این ترکیبی از دارۀ اطراف شهر و همسایه گی های آن به گونۀ اساسی آماده خواهند شد تا همکاری مردم را با آن تطابق دهد. وعدۀ ما این که است که شورا های انتخابی مردمی را به سطح اطراف شهر های و همسایه گی های آن ایجاد خواهیم نمود که مثل برنامه هبستگی ملی، یک برنامه همبستگی شهری را ایجاد خواهد کرد تا فرصت های مورد نیاز برای اشتراک فعال مردم در این روند را ایجاد کند." (تغییر و ادامه: یک بیانیه)"

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ تاسیس برنامه ها، روند ها و بودجه برای برنامه همبستگی شهری
  • ۲ . آغاز برنامه همبستگی شهری در تمام شهر های عمدۀ افغانستان

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.