سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تامین این که فامیل های نیروهای افغان و بازمانده گان شهدای نیروهای امنیتی وضعیت مناسب زنده گی برای آن ها و همچنان فراهم آوری خدمات صحی برای آن ها
غیرفعال
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
پیشینه: رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی بیان داشت که فراهم آوری شرایط زنده گی مناسب برای نیروهای امنیتی یکی از اولویت های حکومت وی خواهد بود. وی وعده داد تا روند شهرک سازی را برای فامیل های سربازان فراهم نماید تا آن ها بتوانند آن جا زنده گی کنند، اطفال شان را به مکتب بفرستند و به خدمات صحی، آب و برق دسترسی داشته باشند. همچنان رئیس جمهور وعده داد تا شفاخانه هایی را تاسیس کند تا زخمی های نیروهای امنیتی را تداوی کند و این را تضمین کند که از خانواده های شهیدان نیروهای امنیتی باز جویی می شود.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ انکشاف شهرک های امن برای فامیل های افسران
  • ۲ سرمایه گزاری بالای شفاخانه های ویژه برای تداوی نیروهای امنیتی
  • ۳ انکشاف و اجرای پالیسی ها و پروسیجر ها برای تضمین این که از فامیل های شهدای نیروهای امنیتی بازجویی می شود

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده صورت نگرفته است.