NA
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
1844
مدت زمان لازم برای دستیابی
درخواست از مقامات بلند رتبه برای ثبت دارایی های آن ها
در حال پیشرفت
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
"گفته می شود که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین فساد در جهان باشد. ضعف در ثبت دارایی ها یکی از فکتور های می باشد که زمینه را برای اختلاص پول های کمک شده و منبع دولت مهیا می سازد. ثبت دارایی های مقامات بلند رتبه برای مبارزه با فساد اداری موثر می باشد. تطبیق دقیق و منظم این روند می تواند در راستای مبارزه با فساد اداری و شناسایی دارایی های غیرقانونی یک وسیلۀ موثر می باشد." (http://www.iwaweb.org/tmaf/docs/policy_brief_on_asset_and_access_to_info.pdf) بر اساس مادۀ ۱۵۴ قانون اساسی، دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی څارنوالی قبل و بعد از دورۀ خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود. در بیانیۀ پیش از انتخابات، رئیس جمهور غنی تعهد نمود تا دارایی های تمام مقامات بلند رتبۀ حکومت را به ثبت برساند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. نظام ثبت و تایید جایداد در جایگاه آن است
  • ۲. تعدادی از مقامات بلند رتبه دارایی های شان را ثبت نمودند
  • ۳. ثبت دارایی های مقامات بلند رتبه در دسترس عام می باشد

جزئیات وضعیت:

 

جون ۲۰۱۵ میلادی: به گفتۀ مقامات به روز جمعه، رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله، ۱۴ عضو کابینه همراه با ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری تا هنوز دارایی های خود را ثبت نکرده اند.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

مارچ ۲۰۱۵: در میان تمام مقامات پیشین حکومتی، رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و وزیر پیشین فواید عامه نجیب الله اوژن پس از اتمام دورۀ شان در مورد دارایی های شان به ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری حسابی دادند.

مقامات ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری گفته اند که بسیاری از مقامات بلند رتبۀ حکومتی دارایی های تقلبی را در ابتدای دورۀ شان ثبت نموده اند و آن ها پس از ختم دورۀ شان در مورد دارایی های شان حسابی نداده اند.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های های مرتبط:   

  1. مقامات بلند حکومتی هنوز دارایی های شان را ثبت نکرده اند: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20297-top-government-officials-yet-to-register-assets