قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شد
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
پارلمان | طلوع نیوز

مجلس نماینده گان سرانجام قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد. این قانون در شش فصل و سی و دو ماده به روز دوشنبه تصویب شد. در همین حال اعضای این مجلس تصویب کردند که وزیر اطلاعات و فرهنگ نمی تواند رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات باشد.

به روز دوشنبه کمیسیون فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده گان طرح قانون جنجالی دسترسی به اطلاعات را به این مجلس آورد. قانونی که در سه سال میان ادارات حکومتی در گردش بود و سر و صداهای بسیار خبرنگاران و گروه های حمایت کننده رسانه ها را برانگیخت.

کمیسیون فرهنگی مجلس نماینده گان در حالی این قانون را به مجلس آورد که در سه ماده و چهار مساله آن اختلاف نظرهایی میان اعضای مجلس نماینده گان وجود داشت. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان این قانون را به روز دوشنبه به رای گیری گذاشت: " طرح دسترسی به اطلاعات در شش فصل و سی و دو ماده به رای گیری گذاشته می شود، موافقین کارت سبز، مخالفین کارت سرخ بلند کنند. این قانون با اکثریت آرا تصویب شد."

اعضای مجلس در تعدیل آوردن در ماده های پانزدهم، شانزده هم و هفدهم این قانون اختلاف نظر داشتند. برخی از اعضای این مجلس می گویند که در ماده پانزدهم این قانون و در فقره اول و دوم آن برای دسترسی به اطلاعات موانعی برای دسترسی به اطلاعات دیده می شود. حفیظ منصور نماینده مردم کابل در مجلس نماینده گان می گوید: " در فقره اول ماده پانزدهم آمده در صورتی که حقوق بشری یک شخص نقض گردد، در فقره دوم آن آمده که اگر این اطلاعات جان، مال و آبروی شخص را با خطر روبرو بسازد، اطلاعات آن شخص به کسی داده نشود. فقره اول برای نهاد های دولتی یک راه گریز می ماند و اطلاعات را به خبرنگاران نمی دهند، از این رو می خواهیم تا فقره اول ماده پانزدهم حذف شود."

پس از خواست شماری از نماینده گان مبنی بر حذف فقره های اول ماده پانزده هم این فقره ماده پانزدهم، با اکثریت آرا حذف شد.

اعضای مجلس از ماده شانزدهم این قانون هم فقره چهارم آن را حذف کردند که به وزیر اطلاعات و فرهنگ اجازه می داد تا رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات باشد و فقره شش ماده هفدهم این قانون را که شرط عضویت در کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات را به سه سال تجربه کاری قید ساخته بود را تایید کردند. نقیب الله فایق رییس کمیسیون صحت و جوانان مجلس نماینده گان می گوید: " اول این قانون خدمات ملکی که تجربه کاری را به سه سال آورده، جفای بزرگ به نسل جوان افغانستان است. هرگاه ما این را از سه سال به پنج سال بالا ببریم مشکل جوانان بیشتر و بیشتر می شود. ما باید همین قانون سه سال تجربه کاری را تایید کنیم و نباید بالای نسل جوان کشور محدودیت بیشتری وضع کنیم."

اعضای مجلس نماینده گان با اکثریت آرا تایید کردند که تجربه کاری برای عضویت در کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات سه سال کافی می باشد. رییس کمیسیون فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مشخص ساخت که اعضای این کمیسیون کی ها خواهند بود. کمال ناصر اصولی رییس کمیسیون امور فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی می گوید: " کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات از نماینده گان با صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده با صلاحیت وزارت مخابرات و تکنولوجی، نماینده با صلاحیت وزارت امور خارجه، نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو نماینده اتحادیه صنفی خبرنگاران و دیگر نهاد ها خواهد بود."

در ماده پانزدهم و جز ششم این قانون آمده بود که اگر اطلاعاتی باعث قطع رابطه افغانستان با کشورهای دیگر شود و حاکمیت ملی زیر پرسش برود نباید اطلاعات به جانب مقابل و یا خبرنگاران داده شود. اما اعضای مجلس این فقره ماده پانزدهم را نیز حذف کردند و گفتند که اگر جز شش این قانون حذف نشود نهاد های دولتی این حرف را بهانه یی برای ندادن اطلاعات قرار خواهند داد.