مجلس نماینده‌گان اولین نامزد زن برای دادگاه عالی را رد کرد
حقوق بشر
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
انیسه رسولی | طلوع نیوز

خلیل الله صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی، سیدیوسف حلیم و انیسه رسولی نامزدان شورای عالی دادگاه عالی به روز چهارشنبه به مجلس نماینده‌گان آمده اند تا با معرفی برنامه‌های شان آرای پنجاه جمع یک مجلس را به دست آورند.

مجلس نوبت نُخست را به بانو رسولی می دهد، اما در نُخستین لحظات گفته های این بانو خشم برخی از نماینده‌گان را بر می انگیزد.

هنگامی که انیسه رسولی برنامه هایش را توضیح می داد، با لهجۀ تندتری از نماینده‌گان مجلس خواست تا به حرف‌های او گوش دهند.

بانو انیسه رسولی رو به اعضای مجلس نموده گفت:" اگر قرار باشد شما به برنامه‌های من گوش ندهید پس من برای کی بخوانم."

هرچند این حرف های بانو رسولی با واکنش برخی از نماینده‌گان مجلس روبرو شد، اما با تلاش سرپرست ریاست مجلس فضا دوباره آرام گردید.

سید یوسف حلیم نامزد دیگر شورای عالی دادگاه عالی توجه به رویکردهای نوین در نظام قضایی کشور، تأمین عدالت، آوردن هماهنگی و یک پارچه گی در نظام قضایی، مبارزه با فساد اداری و قضایی و جلوگیری از طولانی شدن بررسی های پرونده‌ها را از اولویت های برنامه اش می گوید.

آقای حلیم خطاب به نماینده‌گان مجلس گفت: " برای عملی کردن بهتر هدف های یاد شده ازهیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. نُخست از خودم آغاز خواهم کرد و پس از آن از رأس قوۀ قضایه تا قاعدۀ آن به همکاری همکاران محترم ام برای آوردن اصلاحات تدابیر لازم را روی دست خواهم گرفتم"

خلیل الله صدیق نامزد بانک مرکزی با در نظر داشت بحران بانکی در سی و پنج سال جنگ و خشونت در کشور، چالش های فراوانی را می شمارد که باید از میان برداشته شوند. وی تلاش برای جلوگیری از بحران در بخش بانکداری، عملی کردن قانون منع پول شویی و جلوگیری از تمویل هراس افگنی، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی، جلوگیری از کم ارزش شدن پول افغانی و نیز بهبود را در مدیریت بانک داری در کشور هم چون بخش هایی از برنامه هایش بر شمرد.

آقای صدیق در ادامه افزود:" برای دوام سیاست پولی و اجرای آن؛ اقدامات بانک مرکزی می تواند که بر اوضاع اقتصادی مردم در جامعه اثر گذار باشد. سیاست پولی مناسب، محتاط و معقول می تواند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جلب کند."

سرانجام اعضای مجلس نماینده‌گان پس از شنیدن برنامه‌های این سه نامزد، صندوق رأی گذاشتند. در نتیجه خلیل الله صدیق با بدست آوردن صد رأی تائید،سید یوسف حلیم با بدست آوردن یک صدو سه رای تائید توانستند که پنجاه جمع یک آرای مجلس را به دست آورند و از فلتر نماینده‌گان مجلس موفق به در آیند. اما انیسه رسولی نامزد عضویت در شورای عالی دادگاه عالی توانست تنها هشتاوهشت رای تأیید به دست آورد.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نماینده‌گان نتیجۀ آرای بانو رسولی را چنین اعلام کرد:" محترمه انیسته رسولی با به دست آوردن هشتادوهشت رای تایید نتوانست که عضویت دادگاه عالی را به دست آورد و از رئیس جمهور می خواهیم تا فرد دیگری را برای این کرسی معرفی نماید."

این در حالیست که به روز شنبه معصوم ستانکزی نامزد وزارت دفاع ملی نیز نتوانست با به دست آوردن پنجاه جمع یک کل آرای نماینده‌گان حاضر در مجلس نماینده گان، بر کرسی وزارت دفاع تکیه زند.