وزیر امورداخله بر سرعت بخشیدن توزیع شناسنامه‌های برقی تعهد سپرد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
شناسنامه برقی | طلوع نیوز

نورالحق علومی وزیر امورداخله در نخستین روز کارش بر سرعت بخشیدن توزیع شناسنامه‌های برقی تعهد سپرد و تأکید کرد که این شناسنامه‌ها در شفافیت روند انتخابات اثرگذار است از همین رو این کار با شتاب آغاز خواهد شد.

وی اظهارداشت: "توزیع تذکره الکترونیکی و سرعت بخشیدن به آن؛ اهمیت بزرگی برای برنامه‌ریزی‌های ملی داشته است و کارها را در شفافیت سازی انتخابات و سایر عرصه‌های ملی سهل می‌سازد؛ من به آن توجه خاص خواهم نمود."

قانون ثبت و احوال نفوس ۲ماه پیش نافذ شد و اکنون در جریدهی رسمی نیز چاپ شده است.

سرپرست وزارت عدلیه میگوید که با نافذ شدن این قانون باید توزیع شناسنامههای برقی بگونهی بی درنگ آغاز میشد .

سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه به طلوع نیوز گفت: "در ۲۵ ماه قوس امسال این قانون نشر شده است؛ یعنی هیچ مانعی به خاطر تطبیق احکام این قانون که توزیع تذکره‌های الکترونیکی باشد دیده نمی‌شود".

وزارت عدلیه می‌گوید که هرقانونی که پس از نافذ شدن بگونه‌ی بی‌درنگ عملی نشود خود قانون شکنی به شمار می‌رود.

سید یوسف حلیم می‌افزاید: "هرقانونی که نافذ می‌شود ادارات مکلف هستند از همان تاریخ آن را اجرا کنند و مطابق آن عمل کنند".

درهمین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان نیز خواهان توزیع بی‌درنگ شناسنامه‌های برقی شده است این نهاد از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا تمامی مسائل سیاسی را کنار بگذارند و توزیع این شناسنامه‌ها را که بربنیاد آن امنیت تأمین می‌‌شود را آغاز کنند .

یوسف رشید رئیس اجرائیه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان می‌گوید: "اگر ما خواسته باشیم که این پروسه را شروع کنیم باید تمامی مسائل سیاسی یا اینکه حکومت فارغ نیست یا آماده نیست را کنار بگذاریم و جدی فکر کنند و هرچه زودتر این پروسه را آغاز کنند".

قرار بود توزیع شناسنامه‌های برقی با دادن یک شناسنامه به رئیس جمهور پیشین آغاز شود اما اکنون گفته می‌شود که به زودى با توزیع نخستین شناسنامه به رئیس جمهور غنی، روند توزيع اين شناسنامه‌ها آغاز خواهد شد و از رئیس جمهور غنی دعوت شده است تا این روند را رسمآ آغازکند.

قرار است روزانه به ۱۲هزارتن شناسنامهی برقی توزیع گردد.

گفته میشود که با توزيع اين شناسنامهها؛ جلوی تقلب در انتخابات نيز گرفته می‌شود؛ زيرا در انتخابات رأی توسط نشانى انگشت از طريق سيستم بايوميتريک داده می‌شود.

تمامی آماده‌گی‌ها برای توزیع این شناسنامه‌ها گرفته شده‌اند و اکنون شورای امنیت ملی نیز وعده سپرده است که تا یک هفته دیگر کار توزیع این شناسنامه‌های برقی آغاز شود.