کمک ۲۱ میلیون دالری بانک جهانی به وزارت مالیه برای راه اندازی اصلاحات در گمرک ها
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
Caption of the photo here | Credited to photographer

مسؤلان وزارت مالیه افغانستان با تاکید بر این مطلب گفته اند که بانک جهانی یک بسته جدید کمک مالی به ارزش ۲۱ اعشاریه ۵ میلیون دالر را به هدف شفافیت در کار گمرک ها در اختیار دولت قرار داده است.

معیاری سازی نظام نظارتی گمرک های مرزی،بلند بردن ظرفیت کارمندان گمرک ها برای گردآوری بهتردرآمد های ملی، ایجاد زیربنا ها درگمرک ها، ایجاد سیستم های نظارتی ومعلوماتی میان گمرک های کشور و گمرک های کشورهای همسایه، ایجاد سیستم های مرکزی برای نظارت ازکارکرد های گمرک ها وایجاد زمینه های کارمعیاری درگمرک ها برای شفافیت عمل ازبرنامه های هستند که از بیست ویک میلیون پنج صد هزار دالر کمک بدون باز پرداخت بانک جهانی تا یک سال دیگر عملی خواهند شد.

در همین حال، سخن گوی وزارت مالیه کشور اجمل حمیدی گفته است که این پول در بخش زیرساخت‌ها و بالا بردن ظرفیت در گمرک‌های افغانستان به مصرف خواهد رسید.

آقای حمید گفته است:"با بکارگیری ازاین کمک بانک جهانی ما میتوانیم مشکلات درگمرک ها را حل سازیم ونیزروند گردآوری درآمد های ملی را درگمرک ها شفاف سازیم واین پول ازطریق بودجه ملی تا یک سال دیگر درگمرک های کشورهزینه خواهند شد."

در رابطه به این کمک مالی شماری ازآگاهان اقتصاد با توجه به وجود فساد اداری درگمرک ها ومشکلات درروند گردآوری درآمد های ملی،عملی شدن روند اصلاحات گمرکی را بسیار سودمند میدانند.

استاد اقتصاد دردانشگاه کابل سید مسعود گفته است:"این کمک ها نشان دهنده آنست که جامعه جهانی ونهادهای جهانی یک باردیگر به کمک های شان برای افغانستان صادق هستند واصلاحات درگمرک ها اداره حکومت کنونی را برای آغاز خوب جلوگیری ازفساد اداری درمنابع عایداتی ملی میکند."

این درحالیست که بانک جهانی ازچند سال بدینسو،وزارت مالیه را برای ساده سازی روند گردآوری درآمد ها وجلوگیری ازحیف میل درآمد ها درگمرک ها کمک میکند.