گسترش دامنه اعتصاب کار آموزگاران پایتخت
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
صنف درسی | طلوع نیوز

سه روز پیش این اعتصاب از لیسه حبیبیه آغاز شد و امروز دامنه این اعتصاب به چندین مکتب دیگر در کابل گسترش یافته است.

این آموزگاران دراعتراض به عملی نشدن وعده های رییس جمهور به آموزگاران دست به اعتصاب زده اند.

رییس جمهور در روز آغاز سال آموزشی به آموزگاران وعده سپرده بود که افزون بر امتیازهای دیگر تا شش ماه برای هر آموزگار یک نمره زمین توزیع خواهد شد کاری که تا کنون نشده است.

آموزگاران در بیرون از صنف ها دست به اعتصاب زده اند و از رهبران حکومت وحدت ملی خواست های دارند.

نصرالله آموزگار ګفته است:" هفتاد درصد معلمان که در مکتب ناصرخسرو بلخی استند خانه ندارند."

عاقله آموزگار گفته است:" وقتی که یک معلم فکرش آرام نباشد شکم اش گرسنه باشد پس چی می تواند به شاگردان درس بدهد."

دربخش دیگر پایتخت در لیسه حبیبیه هم تمامی صنف ها خالی استند آموزگاران دست از آموزش کشیده اند وخواست هایشان را این گونه فشرده میسازنند.

شاه حکیم لامع آموزگار گفته است که :"بلند رفتن رتبه های معلمین، افزایش معاشات، امتیازات مسلکی، تقلیل ساعت های درسی، وتوزیع یک نمره زمین برای هر معلم ازخواست های ما است."

درلیسه حبیبیه شماری از نماینده گان مجلس آمده اند و از این آموزگاران معترض می خواهند تا دست از اعتصاب بکشند، اما این گفته های نماینده گان با واکنش های آموزگاران روبرو می شوند.

همایون پژمان آموزگار گفته است که :" شما نماینده گان آمدین امروز چون زمان کار تان نزدیک پایان یافتن است به کمپاین آمده اید.شما نماینده گان، خون ملت را خوردید، شما از حال ما چه خبردارید.؟"

یارمحمد جبارخیل آموزگار گفته است که :" یک معلم ناوقت آمد به مکتب من ازاو پرسیدم که چرا ناوقت آمدی گفت که مه هفت افغانی داشتم، پنج افغانی را کرایه موترکردم تا پل سوخته، دو افغانی دیگرش باقی ماند وچون کرایه پنج افغانی بود به موتر آمده نتوانستم پیاده آمدم این است روزگار معلم."

آموزگاران درافغانستان نادارترین قشر جامعه استند غلام مصطفی یکی آموزگاران لیسه حبیبیه است این آموزگار که در کیمیا ماستری دارد و نزدیک به بیست سال است که درس می دهد، اما تاکنون در خانه های کرایی زنده‌گی می کند وی از نبود سرپناه و ناچیزبودن معاش اش شکایت دارد.

غلام مصطفی آموزگار گفته است که:"هشت هزار افغانی معاش دارم. پنج هزار را به کرایه خانه می پردازم، تنها سه هزار باقی می ماند که نان خشک هم نمی شود."

این خواست های آموزگان بر می گردد به وعده های رئیس جمهور، رئیس جمهور در روز بزرگداشت از روز آموزگار، وعده کرده بود که برای معلمان یک یک نمره زمین می دهد.

اشرف غنی رئیس جمهور گفته بود که :"سر از امروز من به تمامی والیان می گویم که یک یک نمره زمین به معلمان بدهید.یک چیز را واضیح می سازم که با هرچیز شوخی می شود اما با معلم شوخی نمی شود."

می گویند، توجه به نظام آموزش و پرورش توجه به یک آینده روشن تر است، اما کشوری افغانستان که برخلاف کشورهای دیگر نادارترین ومحروم ترین قشرجامعه آموزگاران باشند وبه مشکلات آنان توجه نشود چگونه می توان انتظاریک آینده درخشان را کشید؟