۲۲ بازرگان افغان رئیس جمهور را در سفر چین همراهی خواهند کرد
توسعهی اقتصاد اجتماعی
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
اشرف غنی در چین | طلوع نیوز

رئیس جمهور اشرف غنی قرار است هفتهی آینده در یک سفر رسمی سه روزه همراه با ۲۲ بازرگان به چین سفر کند.

گشوده شدن دریچهی تازه در روابط اقتصادی و سیاسی میان افغانستان و چین سبب گسترش سرمایهگذاریدر کشور خواهد شد.

مسئولان دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با خوشبینی از نتایج این سفر میگویند که با این سفر دریچهای تازه در روابط بازرگانی و سیاسی با چین باز خواهد شد.

گفته میشود در این سفر تلاش خواهد شد که گذشته از گفتوگوهای سیاسی میان روسای جمهور دو کشور یک نشست بزرگ میان سرمایهگذاران دو کشور نیز برگزار شود.

در همین حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند که همزمان با سفر رئیس جمهور به چین؛ دومین نشست "قلب آسیا"که تمرکز آن روی کمک به افغانستان است در این کشور برگزار خواهد شد.

هرچند چین از کمک کنندههای بزرگ افغانستان نبوده است، اما نخستین سفر دولتی رئیس جمهور به این کشور که یکی از سه قدرت اقتصادی جهان است، میتواند برای افغانستان سودمند باشد.
فایق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور اظهارداشت: "قرار است رئیس جمهور در جریان این سفر با سرمایه گذاران و بازرگانان چینی گفتوگو کند و آنان را برای سرمایهگذاری در افغانستان تشویق کند".

وی ادامه داد: "امروز دریچهای برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با چین باز شده و تلاش میشود که در این بخش روابط بهتر از پیش گسترش یابد."

درهمین حال شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان منبع مناسب مواد خام برای صنایع چین است و رئیس جمهور تلاش دارد با دیدی کلان برای خودکفایی افغانستان از منابع داخلی، بجای جذب کمکها زمینهی سرمایهگذاری کلان را در کشور فراهم سازد.

آنان می گویند که در حال حاضر چین تلاش دارد تا در روابط بازرگانی و اقتصادی با افغانستان از هر کشور دیگری پیشی گیرد و حکومت باید زمینهی سرمایه گذاری بیشتر را برای تاجران این کشور فراهم کند.

محمد قربان حقجو کارشناس اقتصادی در این باره گفت: "این سفر یک فرصت بسیار خوب است و رئیس جمهور تلاش دارد تا به جای جذب کمکهای زودگذر زمینهی رُشد سرمایهگذاری را اولویت دهد تا زمینهی افزایش عواید از منابع داخلی کشور فراهم شود".

وی خاطرنشان کرد: "چین از کشورهایی است که تلاش دارد تا با سرمایهگذاری بیشتر در افغانستان زمینهی افزایش درآمد را فراهم کند".

عتیقالله نصرت رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت و صنایع با بیان اینکه نمایندگانی از بخش خصوصی هم در این سفر رئیس جمهور سهیم خواهند بود گفت: "تلاش میشود در نشست مشترک سرمایه گذاران دو کشور برایجاد شرکتهای مشترک تأکید شود و این یک فرصت مناسب برای گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور است."

چین از جمله کشورهای پیشتاز در سرمایه گذاریهای بزرگ در کشور است، در حال حاضر معدن مس عینک و میدان نفتی در شمال کشور دو پروژهی بزرگی است که شرکتهای چینی با سرمایهگذاری میلیاردها دالر آنها را به دست گرفتهاند.

به گفتهی آگاهان در حال حاضر با توجه به مشکلات امنیتی این پروژهها با مشکلاتی روبرو هستند و دولت باید برای تأمین امنیت کامل این پروژهها بیشتر تلاش کند.

حقجو در این باره خاطرنشان کرد: "حکومت باید تلاش کند تا با حل مشکلات فرا روی پروژههای بزرگ که پیش از این از سوی چینیها در کشور راه اندازی شده را برطرف سازد تا با این کار از یک سو این پروژهها هم به نتیجه برسند و از سوی دیگر زمینهی جذب سرمایهگذاری بیشتر در کشور فراهم شود."

از سویی گفته میشود که در نخستین سفر رئیس جمهور به چین گذشته از بهبود روابط سیاسی با آن کشور روی ایجاد شرکتهای مشترک و سرمایهگذاری بر زیربناها در افغانستان نیز گفتوگو خواهد شد.

شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که احتمال دارد در این سفر رئیس جمهور روی بازسازی بخشی از راه تاریخی ابریشم نیز توافق شود.

ارگ با نشر خبرنامهای نوشت که رئیس جمهور اشرف غنی به دعوت رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهور مردم چین هفتهی آینده برای یک سفر سه روزه در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی عازم شهر بیجینگ این کشور خواهد شد.

همچنین قرار است رئیس جمهور در پوهنتون شینهوای شهر بیجینگ سخنرانی کند و در یک میز گرد با حضور شماری از کارشناسان در مورد مسایل مختلف از جمله روابط دو کشور، مسایل منطقهای و بینالمللی صحبت کند.