درباۀ ما

بر بنیاد فرمان رئیس جمهور؛ این کمیسیون ۱۵ عضو دارد که در رأس آن، شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده‌گان قرار دارد و صدیق‌الله توحیدی به عنوان معاون این کمیسیون کار خواهد کرد.
ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای هدف از ایجاد این کمیسیون را اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی، تقویت نظام مردمی و ایجاد اعتماد میان مردم و نهادهای دولتی دانسته است.
این درحالی است که ساعاتی قبل ریاست جمهوری اسامی شانزده نامزد وزیر را به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد. بر بنیاد فرمان رئیس جمهور؛ این کمیسیون ۱۵ عضو دارد که در رأس آن، شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده‌گان قرار دارد و صدیق‌الله توحیدی به عنوان معاون این کمیسیون کار خواهد کرد. ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای هدف از ایجاد این کمیسیون را اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی، تقویت نظام مردمی و ایجاد اعتماد میان مردم و نهادهای دولتی دانسته است.
این درحالی است که ساعاتی قبل ریاست جمهوری اسامی شانزده نامزد وزیر را به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.