برنامه‌ی ” از تعهد تا عمل “ منحیث یک برنامه همکار در حسابدهی حکومت طراحی شده است تا فرهنگ عملگرائی شهروندی را میان شهروندان افغان و تمام مراجع ذیربط محلی و بین المللی ترویج نماید.

ما، شهروندان فعال، نهاد های جامعه مدنی، نمایندگان دولتی و تحلیل گران را تشویق و دعوت مینمائیم تا در پیگیری از تعهدات حکومت وحدت ملی در برنامه‌ی ” از تعهد تا عمل “با ما یکجا کار نمایند.

دخیل بودن کاربرد ها یا استفاده کنندگان در این برنامه از سه طریق ذیل صورت میگیرد:

۱. پیگیری از تعهدات

 استفاده کننده میتواند تعهدات را پیگیری نموده و هرگونه اطلاعاتی را که در مورد پیشرفت های مرتبط به یک تعهد مشاهده می نماید، آنرا با ما شریک نماید. در این مورد اسناد کمکی ( تصاویر ، اسناد رسمی دولتی، لنک یا ارتباطات رسانه ئی و غیره) نیز کمک کننده می باشد.

اگر کدام گزارش در مورد یک تعهد برای نشر شدن در ویب سایت انتخاب گردد، طلوع نیوز با استفاده کننده در تماس شده تا در مورد آن معلومات داده و وضاحت لازم را فراهم نماید. در صورتی که این معلومات مورد تائید قرار بگیرید، امتیاز ان به همین استفاده کننده فعال ویب سایت ” از تعهد تا عمل “ داده می شود.

۲. ارایه نظریات و گزارش های تحلیلی در مورد پیشرفت یک تعهد

طلوع نیوز تحلیل گران و کار شناسان را تشویق مینماید تا برای حصول اطمینان از پیشرفت بسوی تعهدات داده شده، نظریات و گزارش های تحلیلی خویش را با ما شریک سازند. این نظریات و تحلیل ها بعد از سپری نمودن پروسه تاییدی و مطابقت داشتن با پالیسی نشراتی تیم مدیریتی متن های انلاین طلوع نیوز و در مقایسه با شاخص های هر تعهد بررسی و نشر میگردد.

اگر کدام گزارش در مورد یک تعهد برای نشر شدن در ویب سایت انتخاب گردد، طلوع نیوز با استفاده کننده در تماس شده تا در مورد آن معلومات داده و وضاحت لازم را فراهم نماید. در صورتی که این معلومات مورد تائید قرار بگیرید، امتیاز ان به همین استفاده کننده فعال ویب سایت ” از تعهد تا عمل “ داده می شود.

۳. شناسائی وعده های کلیدی بعد از انتخابات

برای حصول اطمینان از بروز بودن ویب سایت ”از تعهد تا عمل “ و نشر موضوعات مرتبط، استفاده کنندگان میتوانند در شناسائی وعده های کلیدی بعد از انتخابات حکومت وحدت ملی، ما را کمک نمایند.

استفاده کنندگان می توانند وعده های را که فکر میکنند از جمله وعده های کلیدی برای بهبود وضعیت کشور و مردم بشمار می رود و باید در این ویب سایت پیگیری گردد، را با ما شریک سازند.

اگر وعده های بعد از انتخابات برای نشر انتخاب گردید، طلوع نیوز با استفاده کننده در تماس شده تا جزئیات تعهد را تائید نموده  و معلومات مرتبط را وضاحت دهد. بخاطر همکاری استفاده کننده با ویب سایت ”از تعهد تا عمل “ به شخص استفاده کننده امتیاز داده خواهد شد.

فرم مشارکت

در صورت هر گونه پرسش، لطفآ از طریق فرم ذیل با ما به تماس شوید.