شناسائی وعده ها

تیم طلوع نیوز در مورد بیانات قبل از انتخابات رئیس جمهور غنی و سایر منابع بشمول رسانه ها، تعهد نامه ها و اسناد دولتی تحقیق نمود تا تعهدات مهمی که در جریان کمپاین ریاست جمهوری صورت گرفته بود، شناسائی نماید.

برعلاوه طلوع نیوز طی یک نشستی با بیش از ۶۰ نهاد عضو شبکه اکسین بحث و تبادل نظر نموده تا تعهداتی را که برای بهبود زندگی شهروندان افغان داده شده است مورد پیگیری قرار داده و آن را اولویت بندی نماید. طی این نشست، حاضرین تعهدات مشخص و قابل پیمایش را شناسایی نمود تا آن را مورد پیگیری قرار داده و از وضاحت آن در زمان پیگیری پیشرفت ها اطمینان حاصل گردد.

به تعقیب مشوره با نهادهای جامعه مدنی، ۱۰۰ وعده مرتبط شناسایی و در پنج کتگوری مشخص ذیل تقسیم بندی شد.

۱-حکومت داری و حاکمیت قانون

۲- حقوق بشر

۳- توسعه اجتماعی – اقتصادی

۴- صلح و امنیت

۵- سیاست خارجی

 برعلاوه طلوع نیوز با نمایندگان حکومت وحدت ملی مشوره نمود تا اشتراک دولت را برای آگاه سازی شهروندان از پیشرفت تعهدات قبل و بعد از انتخابات تشویق نماید.

پیگیری از وعده ها

هر تعهد در برنامهء "از تعهد تا عمل" دارای ۱-۳ شاخص میباشد تا پیشرفت تعهدات حکومت وحدت ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. طلوع نیوز معیارات ذیلرا برای انتخاب شاخص ها در نظر گرفته است:

قابل اعتماد:  داشتن مرتبط ترین شاخص که پیشرفت آن بصورت درست پیمایش شده بتواند

مشخص: شاخص واضح، قابل پیمایش و مشخص باشد. برعلاوه شاخص باید نزد مردم عام قابل فهم باشد.

مقصد: هر کسی که شاخص را مرور میکند، در رابطه به پیشرفت وعده ها به حین نتیجه برسد.

بعداً تعهدات در مقایسه با شاخص ها پیگیری میگردد و مطابق به ۴ کتگوری وضعیت تجدید میگردد. 

انجام شده: زمانیکه تعهد عملی گردید

در حال پیشرفت: زمانیکه حکومت وحدت ملی برای انجام این تعهد کار میکند ولی تا حال این تعهد برآورده نشده است

غیرفعال: زمانیکه هیچ سندی ثبت شده در رابطه به تعهد وجود نداشته باشد

انجام نشده: زمانیکه تعهد در زمان مشخص آن عملی نشده باشد یا از طرف حکومت وحدت ملی تحویل داده نشده باشد. این کتگوری در صورتیکه حکومت وحدت ملی تعهد خود را ترک نموده باشد، نیز تطبیق میگردد.

هر وضعت جدید توسط طلوع نیوز بررسی و تائید میگردد. تیم مدیریتی انلاین از درست بودن تعهدات گزارش داده شده اطمینان حاصل مینماید. در حالاتی که در مورد تعهدات غیر فعال معلومات موجود نباشد یا شاید جمع آوری نشده باشد ، جزئیات وضعیت هر تعهد را در متن ذیل نشان میدهد " هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت این وعده ثبت نگردیده است"