16حکومتداری و حاکمیت قانون : حکومتداری
6%
حاصل شده
19%
در حال پیشرفت
13%
حاصل نشده
63%
غیرفعال
15حقوق بشر : رُشد زنان و جوانان
13%
حاصل شده
20%
در حال پیشرفت
67%
غیرفعال
14توسعهی اقتصاد اجتماعی : اجتماعی
14%
در حال پیشرفت
86%
غیرفعال
16صلح و امنیت
6%
حاصل شده
44%
در حال پیشرفت
50%
غیرفعال