سنبله
۱۶
۱۳۹۴
د لاس موندنې نېټه
1871ورځې په واک کې
344
د لاس موندنې لپاره د اړتیا وړ وخت
ټولو ملکي کارکوونکو ته د استوګنې د آسانتیاوو برابرول
د پرمختګ په حال کې
حکومت‎والي او د قانون واکمني
دوشنبه, ۱۶ وږی ۱۳۹۴
وروستي جزئیات سه شنبه, ۲۸ تله ۱۳۹۴
لیکل شوی طلوع‎نیوز
د ژمنو شالید
د هېواد د ملکي کارکوونکو په وړاندې یو له اصلي ننګونو څخه د اړتیا وړ استوګنځای کموالی دی. د ۲۰۱۴ زېږدیز کال د اپرېل په لومړۍ نېټه پر اقتصاد او ټولنیزې پراختیا د ولسمشرۍ د نوماندانو د مناظرې په ترڅ کې، ولسمشر غني ژمنه وکړه ترڅو د حکومت ټولو کارکوونکو ته استوګنځای چمتو کړي.

د پرمختګ د اندازه کونې ځانګړنې
  • ۱. د ملکي کارکوونکو لپاره د استوګنځای بودیجې او پالیسیو پراختیا وموندلهږ
  • ۲. ملکي کارکوونکو ته د یو شمېر استوګنځایونه جوړ شول او یا هم د هغوی لپاره ځمکې ځانګړې شولږ
  • ۳. یو شمېر ملکي کارکوونکو ته استوګنځای ورکړل شوږ

د هېواد د ملکي کارکوونکو په وړاندې یو له اصلي ننګونو څخه د اړتیا وړ استوګنځای کموالی دی. د ۲۰۱۴ زېږدیز کال د اپرېل په لومړۍ نېټه پر اقتصاد او ټولنیزې پراختیا د ولسمشرۍ د نوماندانو د مناظرې په ترڅ کې، ولسمشر غني ژمنه وکړه ترڅو د حکومت ټولو کارکوونکو ته استوګنځای چمتو کړي.

د پرمختګ د اندازه کونې ځانګړنې:

۱.د ملکي کارکوونکو لپاره د استوګنځای بودیجې او پالیسیو پراختیا وموندله

۲.ملکي کارکوونکو ته د یو شمېر استوګنځایونه جوړ شول او یا هم د هغوی لپاره ځمکې ځانګړې شول

۳.یو شمېر ملکي کارکوونکو ته استوګنځای ورکړل شو

وضعیت: د ترسره کېدو په حال کې