له خبرو تر عمله دا پروګرام د حکومت په حساب ورکونه کې د  يوه مرستندوی په توګه جوړه شوې، څو د افغانانو، وګړو او د ټولو اړوندو سيمه ايزو او نړيوالو سرچينو ترمنځ د اتباعو د کړنې فرهنګ کچه لوړه کړي.

موږ فعال اتباع، د مدني ټولنې سازمانونه، دولتي استازي او شننونکي هڅوو او بلنه ورکوو، څو د ملي يووالي حکومت ژمنې وڅاري او له خبرو تر عمله په پروګرام کې له موږ سره يو ځای کار وکړي.

په دې پروګرام کې د کاروونکو بوختونه د لاندې دريو طريقو له لارې ترسره کېږي:

۱. د ژمنو څارل

کاروونکی کولی شي، چې ژمنې وڅاري او د يوې موجودې ژمنې د پرمختګونو په اړه هر ډول اطلاعات او معلومات وړاندې او وسپاري. مرستندوی اسناد کولی شي ( انځورونه، دولتي رسمي اسناد، لينک يا رسنيزې اړيکې او نور ...)، چې د يوې ژمنې د پرمختګ د ښودلو لپاره د اتباعو څارنه وکړي.

که يوه ژمنه د پورته کولو (اپلوډ) لپاره وټاکل شي، طلوع نيوز له هغه کاروونکي سره، چې يې ګډون اړيکه نيسي، څو نوموړي روښانه کړي او د منلو وړ وګرخي او د دې امتياز به له خبرو تر عمله پروګرام انټرنيټي سايټ د هماغه فعال کاروونکي وي.

۲. د يوه پرمختګ سپارل، نظرونه او تحليلي حکايتونه

د ورکړل شويو ژمنو د يوه پرمختګ د متن د ډاډ لپاره، طلوع نيوز شننونکي او کارپوهانو هڅوي، څو د يوه ځانګړې ژمنې په اړه خپل پرمختګونه، تحليلي حکايتونه او يا نظرونه وسپاري.  هغه حکايت، چې د يوې ژمنې په اړه د پرمختګ جزييات بيانوي، د طلوع نيوز د آنلاين مديريتي ټيم تاييدي پروسه بشپړوي او د هرې ژمنې له برخو سره د پرتلنې له مخې ارزول کېږي.

د ليکونکي تحليلي ټوټې او نظرونه د تحلیلي ليدلوري په توګه د يوې ځانګړې ژمنې اړوندو موضوعاتو په اړه پېژندل کېږي.

که کوم حکايت يا نظريه د خپرولو لپاره وټاکل شي، طلوع نيوز له هغه کاروونکي سره، چې يې ګډون اړيکه نيسي، څو نوموړي روښانه کړي او د منلو وړ وګرخي او د دې امتياز به له خبرو تر عمله پروګرام انټرنيټي سايټ د هماغه فعال کاروونکي وي.

۳. له ټاکنو وروسته د مهمو ژمنو پېژندنه

د دې لپاره، چې د اړوندې موضوع  انټرنټي سايټ  مهالنی دی او کنه، کاروونکي کولی شي، چې د ملي يووالي د حکومت له ټاکلېدو وروسته د مهمو ژمنو په پېژندلو کې مرسته وکړي.

د کاروونکو په فکر هغه ژمنې، چې د افغانستان او د افغانانو د سوکالۍ لپاره مهمې دي او په انټرنيټي سايټ کې د څارنې وي، کولی شي، چې وسپاري.

که له ټاکنو وروسته ژمنې د خپرولو لپاره وټاکل شي، طلوع نيوز له هغه کاروونکي سره، چې يې ګډون اړيکه نيسي، څو نوموړي روښانه کړي او د منلو وړ وګرخي او د دې امتياز به له خبرو تر عمله پروګرام انټرنيټي سايټ د هماغه فعال کاروونکي وي.

راښکېل شه

د هر ډول پوښتنې پر مهال، هیله کوو د لاندې فورم له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ