17حکومت‎والي او د قانون واکمني : حکومت‎والي
6%
حاصل شوې
24%
د پرمختګ په حال کې
12%
نه حاصل شوې
59%
غیرفعال
15بشري حقونه : د ښځو او ځوانانو وده
13%
حاصل شوې
20%
د پرمختګ په حال کې
67%
غیرفعال
14د ټولنیز اقتصاد پرمختګ : ټولنیز
14%
د پرمختګ په حال کې
86%
غیرفعال
د پرمختګ په حال کې
14د ټولنیز اقتصاد پرمختګ : زېربناوې
57%
د پرمختګ په حال کې
43%
غیرفعال
د پرمختګ په حال کې
د پرمختګ په حال کې
د پرمختګ په حال کې
15سوله او امنیت
7%
حاصل شوې
47%
د پرمختګ په حال کې
47%
غیرفعال