خبرونه

حکومت‎والي او د قانون واکمني
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
د پرمختګ په حال کې
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵

خبرونه

د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
د پرمختګ په حال کې
به روز شده | ۰۸ لیندۍ، ۱۳۹۵
حکومت‎والي او د قانون واکمني
 • >
  ۲۹ تله، ۱۳۹۴
 • >
  ۲۸ تله، ۱۳۹۴
 • >
  ۲۸ تله، ۱۳۹۴
 • >
  ۲۷ تله، ۱۳۹۴
 • >
  ۲۷ تله، ۱۳۹۴
 • >
  ۰۴ وږی، ۱۳۹۴
 • >
  ۰۴ وږی، ۱۳۹۴
 • >
  ۰۴ وږی، ۱۳۹۴
 • >
  ۰۴ وږی، ۱۳۹۴
 • >
  ۰۴ وږی، ۱۳۹۴
 • Pages